wp15a71df7.png
home       opleidingen       offerte      inschrijven       nieuws       contact
wp2ae51e85.png
faq          erkenningen          disclaimer          copyright 1990-2018
wp6dd77594.png
wp61fb438e.png
wpd9e30aa7.png
wp30c03d42.png
wp31c82e20_0f.jpg
wp30c03d42.png
wp67916ab4.png
wp30c03d42.png
wp6dd77594.png
wpf524eb06.gif

Disclaimer

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.rovae.nl) van Rovae, die haar kantoor heeft op Vogelzangsweg 3, Goes (Postbus 2097, 4460 MB), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Middelburg onder nummer 516.80.149, BTW-nr. 1435.50.135.B.02. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Rovae tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Rovae expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Rovae beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

Rovae garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere gebruikers van het internet kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Rovae hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Rovae de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Rovae aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Rovae niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Rovae, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder domeinnamen, octrooien auteurs-, merk-, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rovae of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rovae is het niet toegestaan links naar sites van Rovae weer te geven.

 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Rovae stuurt, kunnen onveilig zijn. Rovae raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Rovae te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Rovae te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Rovae, medewerkers van of ingehuurd door Rovae aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Rovae op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
  • De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Rovae  of aan u wordt gezonden.
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  • Misbruik van deze internetsite.
  • Verlies van gegevens.
  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van medewerkers van of ingehuurd door Rovae.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

Rovae behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.