Privacy Policy Rovae


Rovae opleidingen

Privacyverklaring 1.0 voor website www.rovae.nl

Persoonsgegevens die door Rovae verwerkt worden

Via deze privacy verklaring informeert Rovae u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

In het kader van onze dienstverlening, waarin u opleidingen bij ons afneemt of anderszins contact heeft met Rovae, legt Rovae gegevens vast. Rovae verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede invulling als leverancier voor opleidingen en trainingen. Rovae acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.
Wij registreren deze gegevens op het moment dat ze worden achtergelaten op onze website via o.a. offerte aanvraag, aanmeldformulier of bij het aanvragen van informatie. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt .

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mail bedrijf
 • Eerst voornaam op legitimatie
 • Achternaam
 • Geboortegegevens
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Rovae biedt veel verschillende opleidingen aan. Om die opleidingen op de juiste wijze uit te voeren en te certificeren is het noodzakelijk dat Rovae een aantal persoonsgegevens van u verwerkt. Verder verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals uw aanwezigheid, uw resultaten en of u geslaagd bent of niet.

Doel

Conform de wettelijke verwerkingsgrondslagen (artikel 6 AVG) gebruikt Rovae uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • certificering van de opleiding;
 • om door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om u eventueel onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • om u te attenderen op eventuele herhalingstrainingen;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie het cookiebeleid op onze website. Daarnaast kunnen we ook andere gegevens ontvangen als u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.
We doen dit om te onderzoeken of onze website makkelijk te gebruiken is. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken en kunnen wij via een tool Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke locaties en hoe lang. Daarnaast gebruiken we tools waarmee we kunnen meten hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Al deze tools verzamelen gegevens die we terug kunnen herleiden naar u of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Via uw apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw apparaat aan of uit zetten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rovae verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rovae blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw persoonsgegevens met derden in de volgende gevallen:
• Exameninstituten, ten behoeve van externe examinering;
• CBR, voor het registreren voor de code95;
• Subsidieverstrekkers, zoals SOOB;
• Overige instituten die een rol vervullen bij het kunnen uitvoeren van de door u bij ons aangevraagde training.

Hoe lang bewaart Rovae uw  persoonsgegevens

Rovae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rovae. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld herhalingsopleidingen of het bewaren van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar opleidingen@rovae.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Rovae wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe Rovae de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Rovae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met opleidingen@rovae.nl

Contactgegevens:

Rovae is gevestigd aan de Vogelzangsweg 3, 4461 NE te Goes.

Website: www.rovae.nl

e-mailadres: opleidingen@rovae.nl

telefoonnummer: 0113-212607

Wijzigingen

Rovae behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.